Senio Kelemete News

  1. Dj Kelemete 808 graduation 6/23/12

  2. Kelemete Kelemete New Years Eve Grind!!!

  3. Dj Kelemete 808 carwash 6/24/12

  4. Patele Kelemete Pua’auli 50th Bday p.5

  5. Sofi Kelemete - 2015 Two-Year College Player of the Year

  6. Dj Kelemete 808 graduation 6/16/2012

  7. Senio Kelemete 1/23/2012 Senior Bowl Interview

  8. Sean Payton on Alvin Kamara, areas of improvement, Senio Kelemete - Jan. 16, 2018

  9. Washington OG Senio Kelemete Draft Profile

  10. Kelemete GONE Wild